Privatlivspolitik I Kvikto.dk

Privatlivspolitik og information om behandling af persondata i Finans 247 ApS

Privatlivspolitik

Information om behandling af persondata i Finans 247 ApS

Indholdsfortegnelse

 1. Generel oplysningspligt
 2. Privatlivspolitik hos Finans 247 ApS
 3. Hvad er cookies?
 4. Hvad er personlige data?
  1. Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af vores hjemmesider
 5. Sådan behandler vi personoplysninger i Finans 247 ApS
  1. Indsamling og behandling af oplysninger
 6. Grundlag for behandling af oplysninger
 7. Videregivelse og overførsel af oplysninger
 8. Vores tavshedspligt og din ret til indsigt
 9. Profilering og automatiske afgørelser
 10. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger
 11. Begrænsning af behandling af oplysninger
 12. Du kan tilbagekalde dit samtykke
 13. Ret til at få udleveret dine oplysninger
  1. Dataportabilitet
 14. Klage over Finans 247 ApS’ behandling af oplysninger
 15. Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver
 16. Web beacon/klare GIF (pixel tag)
 17. Samtykke
 18. Personoplysninger
 19. Opdateringer
 20. Sikkerhed i vores platform

1. Generel oplysningspligt

Inden Finans 247 ApS agerer, som dataansvarlig, skal du som Låntager, efter Databeskyttelsesforordningen, have oplyst hvordan og hvornår, vi indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

2. Privatlivspolitik hos Finans 247 ApS

Vi arbejder altid for at give dig den bedst mulige oplevelse. For at kunne dette bruger vi dine cookies, så vi kan genkende dine log in-oplysninger og lagre dine oplysninger, inden for Datatilsynets krav og anbefalinger. Finans 247 ApS ejer flere brands, herunder Kvikto.dk, Kassekreditten.dk og Minifinans.dk blandt andre.

3. Hvad er cookies?

For at kunne lagre dine oplysninger bruger vi cookies (små tekstfiler), der aktiveres, når du besøger vores domæner. Sådan kan vi bedst muligt.

 • Genkende dine log in-oplysninger, så du lettere kan logge ind på din profil.
 • Optimere din brugeroplevelse ved at gemme oplysninger om din færden på hjemmesiden.

Vi får ikke adgang til din computer.

Du kan altid slette dine cookies via indstillingerne i din browser. Dette betyder dog, at der startes forfra med lagring og brugeroptimering, næste gang du besøger en af Finans 247's sider.

Du kan også blokere lagring af cookies, hvilket dog betyder, at vi ikke kan sikre en optimal brugeroplevelse for dig.

4. Hvad er personlige data?

Personlige data er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres blandt andet med et ID-nummer eller en eller flere faktorer, der er specifikke for en bestemt persons identitet.

4.1. Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af vores hjemmesider

På vores hjemmesider tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger som fx dit navn, din adresse, CPR-nr., e-mailadresse og telefonnummer.

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt vores generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver først og fremmest benyttet, til at imødekomme, dine henvendelser og forespørgsler samt yde den bedste mulige service til dig, som kunde, og bruger. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af vores hjemmeside.

Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser. Du kan være sikker på, at vi ikke anmoder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

5. Sådan behandler vi personoplysninger i Finans 247 ApS

5.1. Indsamling og behandling af oplysninger

For at Finans 247 ApS kan betjene dig, har vi brug for dit navn, adresse, CPR-nr., og du skal oplyse om dine skattemæssige forhold. Du skal dokumentere oplysningerne og kan blive anmodet om at vise pas eller anden dokumentation med billede og CPR-nr.

Når vi anmoder dig om denne form for informationer eller dokumentation, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan vejlede eller i øvrigt betjene dig.

Vi indsamler og behandler, som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger - fx oplysninger i en mail eller et budget om dit helbred eller at du er medlem af et bestemt politisk parti eller en fagforening – betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

Vi indhenter oplysninger til brug for udbud af forbrugslån, kundevejledning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Finans 247 ApS henter oplysninger fra Det Centrale Personregister, Skat, OIS og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

Vi registrerer kommunikation med dig og optager telefonsamtaler. Vi har etableret videoovervågning ved vores indgange.

Efter hvidvasklovgivningen er vi forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter, samt at notere resultatet af disse undersøgelser.

Vi udveksler oplysninger med andre selskaber i Finans 247 ApS koncernen ved underretning til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.

Derudover modtager vi oplysninger om dig fra vores koncernforbundne selskaber i de tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller der i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer vi oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktion er gennemført. Videooptagelser opbevares, som udgangspunkt, i højst 30 dage.

Vi kan gemme oplysninger, som du har givet os, med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør vi bl.a. for at sikre os mod svig.

I henhold til GDPR Artikel 6 stk 1. litra B, C og D bliver samtaler med kommende kredittager, samt allerede eksisterende kredittager optaget.

6. Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for Finans 247 ApS’ behandling er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder:

 • Hvidvaskloven
 • Skattekontrolloven
 • Bogføringsloven
 • Låneaftaleloven
 • Databeskyttelsesloven
 • GDPR (generel forordning om databeskyttelse)
 • Bekendtgørelse af forvaltningsloven
 • Bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder
 • Lov om markedsføring

Derudover behandler vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt, som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Vi behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- sikkerheden og til direkte markedsføring.

7. Videregivelse og overførsel af oplysninger

For at kunne opfylde aftaler med dig, f.eks. hvis du har bedt os overføre et beløb til andre, så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos SØIK iht. hvidvaskloven og til SKAT i medfør af skattekontrolloven.

Derudover videregiver vi oplysninger internt i koncernen, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen.

Misligholder du dine forpligtelser over for Finans 247 ApS, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support kan personoplysninger blive overført til en databehandler. Vi bruger i den forbindelse en række juridiske mekanismer, herunder databehandleraftaler til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

8. Vores tavshedspligt og din ret til indsigt

Finans 247 ApS’ medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan f.eks. ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger, vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

9. Profilering og automatiske afgørelser

Finans 247 ApS foretager i visse tilfælde en automatisk evaluering af dine personoplysninger, f.eks. for at analysere dine økonomiske forhold eller dine præferencer. Det gør vi f.eks. hvis vi skal lave en lovpligtig kreditvurdering (kreditscore) og med henblik på at målrette vores markedsføring til dig. Finans 247 ApS anvender primært automatiske afgørelser.

10. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

11. Begrænsning af behandling af oplysninger

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som vi har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Finans 247 ApS’ legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav på sletning af de oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Er behandling af de oplysninger, vi har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

12. Du kan tilbagekalde dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

13. Ret til at få udleveret dine oplysninger

13.1. Dataportabilitet

Hvis Finans 247 ApS behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

14. Klage over Finans 247 ApS’ behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Finans 247 ApS. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

15. Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig er:
Finans 247 ApS
Kristianiagade 1
2100 København Ø
CVR-nr. 38143824
www.finans247.com
Tlf. +45 71 71 88 88

Finans 247 ApS er en del af Finans 247 ApS koncernen, og du kan kontakte koncernens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på DPO@finans247.com

16. Web beacon/klare GIF (pixel tag)

Finans 247 ApS kan bruge web-beacons (nogle gange også kaldet "pixel tag") på vores websteder, og i forbindelse med html-nyhedsbreve. Vi bruger dem dog ikke til personlig identifikation af enkelte brugere. Web-beacons er sædvanligvis billeder (normalt 1 px.* 1 px. i størrelse), der placeres på et websted for at tælle antallet og adfærd af besøgende. Disse oplysninger bruges til at forbedre vores onlinetjenester. Web-beacons indsamler ikke andre oplysninger end de data din browser eller cookies stiller til rådighed. Hvis du slår cookies fra, kan en web-beacon ikke længere følge dine aktiviteter. Den kan dog fortsætte med at indsamle oplysninger om besøg fra din IP-adresse.

17. Samtykke

Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger en af vores tilknyttede domæner:

 • Kvikto.dk
 • Kassekreditten.dk
 • Finans247.com
 • Minifinans.dk

Finans 247 ApS’ persondatapolitik dækker også de domæner, der fører brugerne videre til ovenstående websteder, f.eks. låneguiden.eu.

18. Personoplysninger

Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, deltage i en undersøgelse eller købt et produkt eller ydelse.

19. Opdateringer

Finans 247 ApS evaluerer og opdaterer sin privatlivspolitik regelmæssigt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne fortrolighedspolitik for eventuelle ændringer, der kan påvirke behandlingen af dine personlige data.

20. Sikkerhed i vores platform

Vores kommunikation er sikret via SSL (Secure Socket Layer), der er en krypteringsprotokol til sikring af dine oplysninger. Dette er et krav ved håndtering af CPR-numre.

Finans 247 ApS er underlagt Datatilsynets krav og anbefalinger i henhold til persondatalovens krav om databeskyttelse.