EU-info

Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger

1. Navn og kontaktoplysninger for Lånegiver/Låneformidler

Lånegiver

Finans 247 ApS

CVR-nummer

38143824

Adresse

Kristianiagade 1
2100 København Ø

Telefon

+45 7077 7750

E-mail

kontakt@kvikto.dk

Hjemmeside

www.kvikto.dk

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Lånetypen

Stående lån i 12 måneder med ydelse/månedlig minimumsbetaling på 12,5%, svarende til den månedlige rentetilskrivning.

Hovedstolen. (Der menes det beløb, der stilles til disposition i henhold til en Låneaftale)

9.000 kr.

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden (Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene)

Lånebeløbet udbetales, normalt samme dag til din NemKonto, hvor Låneaftalen er endeligt bevilget, og den originale Låneaftale er modtaget i behørig underskrevet stand og alle formelle forhold omkring Låneaftalen er på plads.

Låneaftalens løbetid

Ved uændret rente i 12 måneder fra udbetalingsdagen og frem til datoen for, betaling af sidste ydelse, den sidste hverdag i måneden, forudsat at Låneaftalen afvikles som aftalt.

Ydelse og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge Ydelserne vil blive fordelt

Du skal betale følgende: 23.737,50 kr.

Den sidste ydelse skal ligeledes inkludere indfrielse af hovedstolen, inkl. tilskrevet renter. Ydelserne består af henholdsvis af renter, omkostninger samt afdrag, ydelsen dækker forlods omkostninger, renter og derefter afdrag.

Det samlede Lånebeløb forrentes fra udbetalingsdagen med 150 % p.a. af hovedstolen og betales med 11 månedlige ydelser, på 1.186,88 kr. første gang den sidste hverdag i måneden samt en sidste ydelse på 9.495,00 kr. + tilskrevne renter.

Afviklingen er beregnet ud fra, at Låneaftalen afvikles normalt, hvilket vil sige rettidigt og uden misligholdelsesomkostninger i hele Låneaftalens løbetid.

Betalingsdatoen er den sidste hverdag i måneden. Dog vil første ydelse være betinget af, hvornår lånet udbetales. Hvilket betyder, såfremt lånet bliver udbetalt før den 15 i indeværende måned, så vil første ydelse blive den sidste hverdag i indeværende måned. Hvis udbetales efter den d. 15 i indeværende måned, så vil første ydelse være den sidste hverdag i den efterfølgende måned.

Skæringsdato for hvilken måned første ydelse skal forfalde. Det kan betyde, at den første ydelse, fraviger fra den månedlige ydelse, set ud fra, at der kan være enten tilregnet flere eller afregnet færre dage.

Det samlede beløb, du som Låntager, skal betale. (Der menes den lånte hovedstol plus renter i forbindelse med lån)

23.737,50 kr.

3. Kreditomkostninger

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for Låneaftalen

Lånet forrentes med en fast debitorrente.
Debitorrenten er 150% p.a.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP). (Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede Lånebeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige lånetilbud).

ÅOP er 320,66
ÅOP er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger:
• Lånebeløb (det udbetalte beløb): 9.000 kr.
• Oprettelsesgebyr: 495,00 kr.
• Antal ydelser: 12 stk.
• Oprettelsesdag:
• At Låneaftalen løber i 12 måneder, og hver måned antages at have 30,41 dage, uanset om det er skudår. Låneaftalen forbliver gyldig i Låneaftalens løbetid. Parterne opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i Låneaftalen. Lånetager alene betaler minimumsbetalingen i 11 måneder. Lånetager alene betaler resterende ydelse den 12. måned.

Er man for at opnå Lånet eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at;

• Tegne en forsikring vedrørende kreditten? Nej

• Indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP? Nej

4. Tilknyttede omkostninger

Morarenter. Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at optage lån.

Der pålægges morarenter/restancerenter/debitorrenter for manglende betalinger.

Morarenten/restancerenten/ debitorrenter udgør for tiden 37,00 % og beregnes af låneydelser, der ikke er betalt til tiden således:

Såfremt Låntager ikke foretager rettidig indbetaling inkl. renter efterfulgt af stiftelsesgebyr, forpligtes Låntager at betale morarente af det udestående samlede forfaldne beløb, efter endt sidste forfaldsdato, forrentes det samlede forfaldsbeløb med en årlig rente på 37,00 %

Definitionen på ”Efter endt sidste forfaldsdato” er den sidste rykker, hvoraf det fremgår, at Låntagers lån sendes til inkasso med henblik på inddrivelse.

5. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret

Ja, du har ret til at fortryde Låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Der vil dog blive beregnet renter af de dage, hvor lånet har været udbetalt se lånevilkår.

Førtidig tilbagebetaling

Ja, du har ret til helt eller delvis, at tilbagebetale Lånebeløbet før tiden

Søgning i en database

Lånegiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om Lån afslås på grundlag af en sådan søgning.

Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ja, søgning i databasen Experians RKI-register gav ikke anledning til bemærkning. Du er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger.

Ret til et udkast til Låneaftale

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis Lånegiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå Låneaftalen med dig. Du har ret efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til Låneaftalen.
Ja, du er berettiget til at anmode gratis om at modtage en kopi af udkastet til Låneaftalen, med mindre Låneanmodningen er afslået.

6. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Fortrydelsesret og udøvelse af fortrydelsesretten

Du har ret til at fortryde Låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Du har ret til at fortryde Låneaftalen efter kreditaftalelovens § 19 og forbrugeraftalelovens 17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes, som udgangspunkt, fra den dag, du indgår aftalen, det vil sige underskriver Låneaftalen.

Du har efter kreditaftalelovens § 19 krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel på papir eller e-mail).

Hvis du for eksempel underskriver Låneaftalen mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, for eksempel, onsdag den 3., har du frist til og med den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Lånegiver om, at du har fortrudt Låneaftalen. Underretningen skal gives skriftligt, og du skal sende underretningen inden fristens udløb.

Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du for eksempel sende et brev anbefalet og opbevare postkvitteringen eller sende en e-mail.

Underretningen om, at du har fortrudt Låneaftalen skal sendes til:

Finans 247 ApS, Kristianiagade 1, 2100 København Ø eller via e-mail: kontakt@kvikto.dk

7. Klageadgang

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister

Du har mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk

Forinden klagen indleveres skal du have forsøgt at kontakte Lånegiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Klagen skal indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos ankenævnet eventuelt elektronisk på www.finansanke.dk